Sconti tappeti

75 prodotti

:
 • { "Giallo": { "Zerbino Girasoli": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/544/544306_sl/30x42_544306_sl.jpg", "BundleUniqueId": "320386", "ProductUniqueId": "320384", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/544/544306_sl/240x336_544306_sl.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Zerbino Girasoli", "SottoRaggruppamento": "Zerbino Girasoli", "AttrFiltroColore": "GIALLO", "AttrColore": "Giallo", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/zerbino-girasoli-giallo-544306", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "320385", "Name": "", "LongDescription": "", "Partnumber": "544306", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "544306" } } }
 • { "MULTICOLOR": { "Tappeto Messico": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/588/588436_a/30x42_588436_a.jpg", "BundleUniqueId": "201180", "ProductUniqueId": "201175", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/588/588436_a/240x336_588436_a.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Tappeto Messico", "SottoRaggruppamento": "Tappeto Messico", "AttrFiltroColore": "MULTICOLOR", "AttrColore": "MULTICOLOR", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/tappeto-messico-588436", "Sizes": [ { "ItemCatentryId": "201177", "Name": "02", "LongDescription": "cm 60x120", "Partnumber": "588436", "SizeCode": "002", "PromoCode": "97" }, { "ItemCatentryId": "201178", "Name": "03", "LongDescription": "cm 70x140", "Partnumber": "588436", "SizeCode": "003", "PromoCode": "97" }, { "ItemCatentryId": "201179", "Name": "04", "LongDescription": "cm 120x170", "Partnumber": "588436", "SizeCode": "004", "PromoCode": "97" } ], "Partnumber": "588436" } } }
 • { "Naturale": { "Tappeto Fiori": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/543/543390_sl/30x42_543390_sl.jpg", "BundleUniqueId": "278797", "ProductUniqueId": "278790", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/543/543390_sl/240x336_543390_sl.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Tappeto Fiori", "SottoRaggruppamento": "Tappeto Fiori", "AttrFiltroColore": "NATURALE", "AttrColore": "Naturale", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/tappeto-fiori-naturale-543390", "Sizes": [ { "ItemCatentryId": "278791", "Name": "01", "LongDescription": "cm 50x75", "Partnumber": "543390", "SizeCode": "001", "PromoCode": "90" }, { "ItemCatentryId": "278792", "Name": "02", "LongDescription": "cm 57x115", "Partnumber": "543390", "SizeCode": "002", "PromoCode": "90" }, { "ItemCatentryId": "278793", "Name": "03", "LongDescription": "cm 57x145", "Partnumber": "543390", "SizeCode": "003", "PromoCode": "90" }, { "ItemCatentryId": "278794", "Name": "04", "LongDescription": "cm 57x190", "Partnumber": "543390", "SizeCode": "004", "PromoCode": "90" }, { "ItemCatentryId": "278795", "Name": "05", "LongDescription": "cm 57x240", "Partnumber": "543390", "SizeCode": "005", "PromoCode": "90" }, { "ItemCatentryId": "278796", "Name": "06", "LongDescription": "cm 57x290", "Partnumber": "543390", "SizeCode": "006", "PromoCode": "90" } ], "Partnumber": "543390" } }, "Terracotta": { "Tappeto Fiori": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/544/544504_sl/30x42_544504_sl.jpg", "BundleUniqueId": "278797", "ProductUniqueId": "369729", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/544/544504_sl/240x336_544504_sl.jpg", "prodcount": 2, "Name": "Tappeto Fiori", "SottoRaggruppamento": "Tappeto Fiori", "AttrFiltroColore": "MARRONE", "AttrColore": "Terracotta", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/tappeto-fiori-terracotta-544504", "Sizes": [ { "ItemCatentryId": "369731", "Name": "02", "LongDescription": "cm 57x115", "Partnumber": "544504", "SizeCode": "002", "PromoCode": "90" }, { "ItemCatentryId": "369733", "Name": "04", "LongDescription": "cm 57x190", "Partnumber": "544504", "SizeCode": "004", "PromoCode": "90" }, { "ItemCatentryId": "369734", "Name": "05", "LongDescription": "cm 57x240", "Partnumber": "544504", "SizeCode": "005", "PromoCode": "90" }, { "ItemCatentryId": "369735", "Name": "06", "LongDescription": "cm 57x290", "Partnumber": "544504", "SizeCode": "006", "PromoCode": "90" } ], "Partnumber": "544504" } } }
 • { "Giallo": { "Zerbino Fiori Gialli": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589907/30x42_589907.jpg", "BundleUniqueId": "280970", "ProductUniqueId": "280968", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589907/240x336_589907.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Zerbino Fiori Gialli", "SottoRaggruppamento": "Zerbino Fiori Gialli", "AttrFiltroColore": "GIALLO", "AttrColore": "Giallo", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/zerbino-fiori-gialli-giallo-589907", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "280969", "Name": "", "LongDescription": "", "Partnumber": "589907", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "589907" } } }
 • { "Verde": { "Zerbino Foglie - Fiori": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589915/30x42_589915.jpg", "BundleUniqueId": "280994", "ProductUniqueId": "280992", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589915/240x336_589915.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Zerbino Foglie - Fiori", "SottoRaggruppamento": "Zerbino Foglie - Fiori", "AttrFiltroColore": "VERDE", "AttrColore": "Verde", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/zerbino-foglie-fiori-verde-589915", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "280993", "Name": "", "LongDescription": "", "Partnumber": "589915", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "589915" } } }
 • { "Naturale": { "Zerbino con cactus": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20378/543/543880/30x42_543880.jpg", "BundleUniqueId": "291669", "ProductUniqueId": "291667", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20378/543/543880/240x336_543880.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Zerbino con cactus", "SottoRaggruppamento": "Zerbino con cactus", "AttrFiltroColore": "NATURALE", "AttrColore": "Naturale", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/zerbino-con-cactus-naturale-543880", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "291668", "Name": "", "LongDescription": "", "Partnumber": "543880", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "543880" } } }
 • { "Azzurro": { "Tappeto Fiore": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/12163/547/547102/30x42_547102.jpg", "BundleUniqueId": "316730", "ProductUniqueId": "316726", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/12163/547/547102/240x336_547102.jpg", "prodcount": 3, "Name": "Tappeto Fiore", "SottoRaggruppamento": "Tappeto Fiore", "AttrFiltroColore": "AZZURRO", "AttrColore": "Azzurro", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/tappeto-fiore-azzurro-547102", "Sizes": [ { "ItemCatentryId": "316727", "Name": "01", "LongDescription": "cm 60x110", "Partnumber": "547102", "SizeCode": "001", "PromoCode": "99" }, { "ItemCatentryId": "316728", "Name": "02", "LongDescription": "cm 60x140", "Partnumber": "547102", "SizeCode": "002", "PromoCode": "99" }, { "ItemCatentryId": "316729", "Name": "03", "LongDescription": "cm 150x190", "Partnumber": "547102", "SizeCode": "003", "PromoCode": "99" } ], "Partnumber": "547102" } }, "Bordeaux": { "Tappeto Fiore": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/12163/547/547101/30x42_547101.jpg", "BundleUniqueId": "316730", "ProductUniqueId": "316722", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/12163/547/547101/240x336_547101.jpg", "prodcount": 2, "Name": "Tappeto Fiore", "SottoRaggruppamento": "Tappeto Fiore", "AttrFiltroColore": "BORDEAUX", "AttrColore": "Bordeaux", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/tappeto-fiore-bordeaux-547101", "Sizes": [ { "ItemCatentryId": "316723", "Name": "01", "LongDescription": "cm 60x110", "Partnumber": "547101", "SizeCode": "001", "PromoCode": "99" }, { "ItemCatentryId": "316724", "Name": "02", "LongDescription": "cm 60x140", "Partnumber": "547101", "SizeCode": "002", "PromoCode": "99" }, { "ItemCatentryId": "316725", "Name": "03", "LongDescription": "cm 150x190", "Partnumber": "547101", "SizeCode": "003", "PromoCode": "99" } ], "Partnumber": "547101" } }, "Naturale": { "Tappeto Fiore": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/12163/547/547100/30x42_547100.jpg", "BundleUniqueId": "316730", "ProductUniqueId": "316718", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/12163/547/547100/240x336_547100.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Tappeto Fiore", "SottoRaggruppamento": "Tappeto Fiore", "AttrFiltroColore": "NATURALE", "AttrColore": "Naturale", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/tappeto-fiore-naturale-547100", "Sizes": [ { "ItemCatentryId": "316719", "Name": "01", "LongDescription": "cm 60x110", "Partnumber": "547100", "SizeCode": "001", "PromoCode": "99" }, { "ItemCatentryId": "316720", "Name": "02", "LongDescription": "cm 60x140", "Partnumber": "547100", "SizeCode": "002", "PromoCode": "99" }, { "ItemCatentryId": "316721", "Name": "03", "LongDescription": "cm 150x190", "Partnumber": "547100", "SizeCode": "003", "PromoCode": "99" } ], "Partnumber": "547100" } } }
 • { "Azzurro": { "Tappeto Incas": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/19124/544/544233/30x42_544233.jpg", "BundleUniqueId": "318117", "ProductUniqueId": "318109", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/19124/544/544233/240x336_544233.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Tappeto Incas", "SottoRaggruppamento": "Tappeto Incas", "AttrFiltroColore": "AZZURRO", "AttrColore": "Azzurro", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/tappeto-incas-azzurro-544233", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "318110", "Name": "", "LongDescription": "", "Partnumber": "544233", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "544233" } }, "Grigio": { "Tappeto Incas": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/19124/544/544235/30x42_544235.jpg", "BundleUniqueId": "318117", "ProductUniqueId": "318113", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/19124/544/544235/240x336_544235.jpg", "prodcount": 2, "Name": "Tappeto Incas", "SottoRaggruppamento": "Tappeto Incas", "AttrFiltroColore": "GRIGIO", "AttrColore": "Grigio", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/tappeto-incas-grigio-544235", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "318114", "Name": "", "LongDescription": "", "Partnumber": "544235", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "544235" } } }
 • { "Marrone": { "Zerbino sagomato Cane": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/543/543676_sl/30x42_543676_sl.jpg", "BundleUniqueId": "275035", "ProductUniqueId": "275033", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/543/543676_sl/240x336_543676_sl.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Zerbino sagomato Cane", "SottoRaggruppamento": "Zerbino sagomato Cane", "AttrFiltroColore": "MARRONE", "AttrColore": "Marrone", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/zerbino-sagomato-cane-marrone-543676", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "275034", "Name": "", "LongDescription": "", "Partnumber": "543676", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "543676" } } }
 • { "Multicolor": { "Zerbino Palloncini": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589901/30x42_589901.jpg", "BundleUniqueId": "280952", "ProductUniqueId": "280950", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589901/240x336_589901.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Zerbino Palloncini", "SottoRaggruppamento": "Zerbino Palloncini", "AttrFiltroColore": "MULTICOLOR", "AttrColore": "Multicolor", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/zerbino-palloncini-589901", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "280951", "Name": "", "LongDescription": "", "Partnumber": "589901", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "589901" } } }
 • { "Giallo": { "Zerbino Furgoncino": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589902/30x42_589902.jpg", "BundleUniqueId": "280955", "ProductUniqueId": "280953", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589902/240x336_589902.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Zerbino Furgoncino", "SottoRaggruppamento": "Zerbino Furgoncino", "AttrFiltroColore": "GIALLO", "AttrColore": "Giallo", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/zerbino-furgoncino-giallo-589902", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "280954", "Name": "", "LongDescription": "", "Partnumber": "589902", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "589902" } } }
 • { "Multicolor": { "Zerbino 3 Coniglietti": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589903/30x42_589903.jpg", "BundleUniqueId": "280958", "ProductUniqueId": "280956", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589903/240x336_589903.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Zerbino 3 Coniglietti", "SottoRaggruppamento": "Zerbino 3 Coniglietti", "AttrFiltroColore": "MULTICOLOR", "AttrColore": "Multicolor", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/zerbino-3-coniglietti-589903", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "280957", "Name": "", "LongDescription": "", "Partnumber": "589903", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "589903" } } }
 • { "Lilla": { "Zerbino Fiori Lilla": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589904/30x42_589904.jpg", "BundleUniqueId": "280961", "ProductUniqueId": "280959", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589904/240x336_589904.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Zerbino Fiori Lilla", "SottoRaggruppamento": "Zerbino Fiori Lilla", "AttrFiltroColore": "LILLA", "AttrColore": "Lilla", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/zerbino-fiori-lilla-589904", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "280960", "Name": "", "LongDescription": "", "Partnumber": "589904", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "589904" } } }
 • { "Rosa": { "Zerbino Gerbere": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589905/30x42_589905.jpg", "BundleUniqueId": "280964", "ProductUniqueId": "280962", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589905/240x336_589905.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Zerbino Gerbere", "SottoRaggruppamento": "Zerbino Gerbere", "AttrFiltroColore": "ROSA", "AttrColore": "Rosa", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/zerbino-gerbere-rosa-589905", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "280963", "Name": "", "LongDescription": "", "Partnumber": "589905", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "589905" } } }
 • { "MULTICOLOR": { "Zerbino Fiori Color": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/589/589906_sl/30x42_589906_sl.jpg", "BundleUniqueId": "280967", "ProductUniqueId": "280965", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/589/589906_sl/240x336_589906_sl.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Zerbino Fiori Color", "SottoRaggruppamento": "Zerbino Fiori Color", "AttrFiltroColore": "MULTICOLOR", "AttrColore": "MULTICOLOR", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/zerbino-fiori-color-589906", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "280966", "Name": "", "LongDescription": "", "Partnumber": "589906", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "589906" } } }
 • { "Grigio": { "Zerbino Welcome": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589908/30x42_589908.jpg", "BundleUniqueId": "280973", "ProductUniqueId": "280971", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589908/240x336_589908.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Zerbino Welcome", "SottoRaggruppamento": "Zerbino Welcome", "AttrFiltroColore": "GRIGIO", "AttrColore": "Grigio", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/zerbino-welcome-grigio-589908", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "280972", "Name": "", "LongDescription": "", "Partnumber": "589908", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "589908" } } }
 • { "Rosso": { "Zerbino 3 Cuori": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/589/589910_sl/30x42_589910_sl.jpg", "BundleUniqueId": "280979", "ProductUniqueId": "280977", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/589/589910_sl/240x336_589910_sl.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Zerbino 3 Cuori", "SottoRaggruppamento": "Zerbino 3 Cuori", "AttrFiltroColore": "ROSSO", "AttrColore": "Rosso", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/zerbino-3-cuori-rosso-589910", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "280978", "Name": "", "LongDescription": "", "Partnumber": "589910", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "589910" } } }
 • { "Rosso": { "Zerbino Love Cuori": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589911/30x42_589911.jpg", "BundleUniqueId": "280982", "ProductUniqueId": "280980", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589911/240x336_589911.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Zerbino Love Cuori", "SottoRaggruppamento": "Zerbino Love Cuori", "AttrFiltroColore": "ROSSO", "AttrColore": "Rosso", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/zerbino-love-cuori-rosso-589911", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "280981", "Name": "", "LongDescription": "", "Partnumber": "589911", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "589911" } } }
 • { "Multicolor": { "Zerbino Home Multicolor": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589912/30x42_589912.jpg", "BundleUniqueId": "280985", "ProductUniqueId": "280983", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589912/240x336_589912.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Zerbino Home Multicolor", "SottoRaggruppamento": "Zerbino Home Multicolor", "AttrFiltroColore": "MULTICOLOR", "AttrColore": "Multicolor", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/zerbino-home-multicolor-589912", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "280984", "Name": "", "LongDescription": "", "Partnumber": "589912", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "589912" } } }
 • { "Verde": { "Zerbino Jungle": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589913/30x42_589913.jpg", "BundleUniqueId": "280988", "ProductUniqueId": "280986", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589913/240x336_589913.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Zerbino Jungle", "SottoRaggruppamento": "Zerbino Jungle", "AttrFiltroColore": "VERDE", "AttrColore": "Verde", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/zerbino-jungle-verde-589913", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "280987", "Name": "", "LongDescription": "", "Partnumber": "589913", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "589913" } } }
 • { "Verde": { "Zerbino Felci": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589914/30x42_589914.jpg", "BundleUniqueId": "280991", "ProductUniqueId": "280989", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589914/240x336_589914.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Zerbino Felci", "SottoRaggruppamento": "Zerbino Felci", "AttrFiltroColore": "VERDE", "AttrColore": "Verde", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/zerbino-felci-verde-589914", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "280990", "Name": "", "LongDescription": "", "Partnumber": "589914", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "589914" } } }
 • { "Verde": { "Zerbino Foglie": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589916/30x42_589916.jpg", "BundleUniqueId": "280997", "ProductUniqueId": "280995", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589916/240x336_589916.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Zerbino Foglie", "SottoRaggruppamento": "Zerbino Foglie", "AttrFiltroColore": "VERDE", "AttrColore": "Verde", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/zerbino-foglie-verde-589916", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "280996", "Name": "", "LongDescription": "", "Partnumber": "589916", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "589916" } } }
 • { "Rosso": { "Zerbino Love": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589917/30x42_589917.jpg", "BundleUniqueId": "281000", "ProductUniqueId": "280998", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589917/240x336_589917.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Zerbino Love", "SottoRaggruppamento": "Zerbino Love", "AttrFiltroColore": "ROSSO", "AttrColore": "Rosso", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/zerbino-love-rosso-589917", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "280999", "Name": "", "LongDescription": "", "Partnumber": "589917", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "589917" } } }
 • { "Bianco": { "Zerbino Margherite": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589918/30x42_589918.jpg", "BundleUniqueId": "281003", "ProductUniqueId": "281001", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589918/240x336_589918.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Zerbino Margherite", "SottoRaggruppamento": "Zerbino Margherite", "AttrFiltroColore": "BIANCO", "AttrColore": "Bianco", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/zerbino-margherite-bianco-589918", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "281002", "Name": "", "LongDescription": "", "Partnumber": "589918", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "589918" } } }
 • { "Grigio": { "Zerbino Coniglio": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589920/30x42_589920.jpg", "BundleUniqueId": "281009", "ProductUniqueId": "281007", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589920/240x336_589920.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Zerbino Coniglio", "SottoRaggruppamento": "Zerbino Coniglio", "AttrFiltroColore": "GRIGIO", "AttrColore": "Grigio", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/zerbino-coniglio-grigio-589920", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "281008", "Name": "", "LongDescription": "", "Partnumber": "589920", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "589920" } } }
 • { "Grigio": { "Zerbino Coniglio - Pulcino": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589921/30x42_589921.jpg", "BundleUniqueId": "281012", "ProductUniqueId": "281010", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589921/240x336_589921.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Zerbino Coniglio - Pulcino", "SottoRaggruppamento": "Zerbino Coniglio - Pulcino", "AttrFiltroColore": "GRIGIO", "AttrColore": "Grigio", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/zerbino-coniglio-pulcino-grigio-589921", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "281011", "Name": "", "LongDescription": "", "Partnumber": "589921", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "589921" } } }
 • { "Azzurro": { "Zerbino 6 Piastrelle": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589922/30x42_589922.jpg", "BundleUniqueId": "281015", "ProductUniqueId": "281013", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589922/240x336_589922.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Zerbino 6 Piastrelle", "SottoRaggruppamento": "Zerbino 6 Piastrelle", "AttrFiltroColore": "AZZURRO", "AttrColore": "Azzurro", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/zerbino-6-piastrelle-azzurro-589922", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "281014", "Name": "", "LongDescription": "", "Partnumber": "589922", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "589922" } } }
 • { "Azzurro": { "Zerbino Piastrelle": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589923/30x42_589923.jpg", "BundleUniqueId": "281018", "ProductUniqueId": "281016", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/17529/589/589923/240x336_589923.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Zerbino Piastrelle", "SottoRaggruppamento": "Zerbino Piastrelle", "AttrFiltroColore": "AZZURRO", "AttrColore": "Azzurro", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/zerbino-piastrelle-azzurro-589923", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "281017", "Name": "", "LongDescription": "", "Partnumber": "589923", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "589923" } } }
 • { "MULTICOLOR": { "Tappeto con Frange": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/580/580594_sl/30x42_580594_sl.jpg", "BundleUniqueId": "286087", "ProductUniqueId": "286085", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/580/580594_sl/240x336_580594_sl.jpg", "prodcount": 2, "Name": "Tappeto con Frange", "SottoRaggruppamento": "Tappeto con Frange", "AttrFiltroColore": "MULTICOLOR", "AttrColore": "MULTICOLOR", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/tappeto-con-frange-580594", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "286086", "Name": "", "LongDescription": "", "Partnumber": "580594", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "580594" } }, "Nero": { "Tappeto con Frange": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/13671/580/580593/30x42_580593_8028558246550_2.jpg", "BundleUniqueId": "286087", "ProductUniqueId": "286083", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/13671/580/580593/240x336_580593_8028558246550_2.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Tappeto con Frange", "SottoRaggruppamento": "Tappeto con Frange", "AttrFiltroColore": "NERO", "AttrColore": "Nero", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/tappeto-con-frange-nero-580593", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "286084", "Name": "", "LongDescription": "", "Partnumber": "580593", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "580593" } } }
 • { "Nero/bianco": { "Tappeto Cerchi": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20767/544/544097/30x42_544097.jpg", "BundleUniqueId": "315558", "ProductUniqueId": "315554", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20767/544/544097/240x336_544097.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Tappeto Cerchi", "SottoRaggruppamento": "Tappeto Cerchi", "AttrFiltroColore": "NERO", "AttrColore": "Nero/bianco", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/tappeto-cerchi-nero-bianco-544097", "Sizes": [ { "ItemCatentryId": "315555", "Name": "01", "LongDescription": "cm 45x75", "Partnumber": "544097", "SizeCode": "001", "PromoCode": "99" }, { "ItemCatentryId": "315557", "Name": "03", "LongDescription": "cm 67x150", "Partnumber": "544097", "SizeCode": "003", "PromoCode": "99" } ], "Partnumber": "544097" } } }
 • { "Naturale": { "Tappeto Home": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20767/544/544100/30x42_544100.jpg", "BundleUniqueId": "315567", "ProductUniqueId": "315563", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20767/544/544100/240x336_544100.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Tappeto Home", "SottoRaggruppamento": "Tappeto Home", "AttrFiltroColore": "NATURALE", "AttrColore": "Naturale", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/tappeto-home-naturale-544100", "Sizes": [ { "ItemCatentryId": "315564", "Name": "01", "LongDescription": "cm 40x70", "Partnumber": "544100", "SizeCode": "001", "PromoCode": "99" }, { "ItemCatentryId": "315565", "Name": "02", "LongDescription": "cm 50x80", "Partnumber": "544100", "SizeCode": "002", "PromoCode": "99" }, { "ItemCatentryId": "315566", "Name": "03", "LongDescription": "cm 50x140", "Partnumber": "544100", "SizeCode": "003", "PromoCode": "99" } ], "Partnumber": "544100" } } }
 • { "Grigio": { "Tappeto Posta": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20767/544/544101/30x42_544101.jpg", "BundleUniqueId": "315572", "ProductUniqueId": "315568", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20767/544/544101/240x336_544101.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Tappeto Posta", "SottoRaggruppamento": "Tappeto Posta", "AttrFiltroColore": "GRIGIO", "AttrColore": "Grigio", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/tappeto-posta-grigio-544101", "Sizes": [ { "ItemCatentryId": "315569", "Name": "01", "LongDescription": "cm 40x70", "Partnumber": "544101", "SizeCode": "001", "PromoCode": "99" }, { "ItemCatentryId": "315570", "Name": "02", "LongDescription": "cm 50x80", "Partnumber": "544101", "SizeCode": "002", "PromoCode": "99" }, { "ItemCatentryId": "315571", "Name": "03", "LongDescription": "cm 50x140", "Partnumber": "544101", "SizeCode": "003", "PromoCode": "99" } ], "Partnumber": "544101" } } }
 • { "Bianco/nero": { "Tappeto zebrato": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20767/544/544062/30x42_544062.jpg", "BundleUniqueId": "316538", "ProductUniqueId": "316534", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20767/544/544062/240x336_544062.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Tappeto zebrato", "SottoRaggruppamento": "Tappeto zebrato", "AttrFiltroColore": "NERO", "AttrColore": "Bianco/nero", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/tappeto-zebrato-bianco-nero-544062", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "316535", "Name": "01", "LongDescription": "cm 45x75", "Partnumber": "544062", "SizeCode": "001", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "544062" } } }
 • { "Naturale": { "Tappeto tigrato": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20767/544/544063/30x42_544063.jpg", "BundleUniqueId": "316543", "ProductUniqueId": "316539", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20767/544/544063/240x336_544063.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Tappeto tigrato", "SottoRaggruppamento": "Tappeto tigrato", "AttrFiltroColore": "NATURALE", "AttrColore": "Naturale", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/tappeto-tigrato-naturale-544063", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "316541", "Name": "02", "LongDescription": "cm 55x95", "Partnumber": "544063", "SizeCode": "002", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "544063" } } }
 • { "Marrone": { "Tappeto giraffa": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20767/544/544064/30x42_544064.jpg", "BundleUniqueId": "316548", "ProductUniqueId": "316544", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20767/544/544064/240x336_544064.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Tappeto giraffa", "SottoRaggruppamento": "Tappeto giraffa", "AttrFiltroColore": "MARRONE", "AttrColore": "Marrone", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/tappeto-giraffa-marrone-544064", "Sizes": [ { "ItemCatentryId": "316545", "Name": "01", "LongDescription": "cm 45x75", "Partnumber": "544064", "SizeCode": "001", "PromoCode": "99" }, { "ItemCatentryId": "316546", "Name": "02", "LongDescription": "cm 55x95", "Partnumber": "544064", "SizeCode": "002", "PromoCode": "99" }, { "ItemCatentryId": "316547", "Name": "03", "LongDescription": "cm 100x150", "Partnumber": "544064", "SizeCode": "003", "PromoCode": "99" } ], "Partnumber": "544064" } } }
 • { "Giallo": { "Tappeto floreale": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20767/544/544096/30x42_544096.jpg", "BundleUniqueId": "316604", "ProductUniqueId": "316600", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20767/544/544096/240x336_544096.jpg", "prodcount": 2, "Name": "Tappeto floreale", "SottoRaggruppamento": "Tappeto floreale", "AttrFiltroColore": "GIALLO", "AttrColore": "Giallo", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/tappeto-floreale-giallo-544096", "Sizes": [ { "ItemCatentryId": "316601", "Name": "01", "LongDescription": "cm 50x75", "Partnumber": "544096", "SizeCode": "001", "PromoCode": "99" }, { "ItemCatentryId": "316602", "Name": "02", "LongDescription": "cm 57x115", "Partnumber": "544096", "SizeCode": "002", "PromoCode": "99" }, { "ItemCatentryId": "316603", "Name": "03", "LongDescription": "cm 57x190", "Partnumber": "544096", "SizeCode": "003", "PromoCode": "99" } ], "Partnumber": "544096" } }, "Naturale": { "Tappeto floreale": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20767/544/544095/30x42_544095.jpg", "BundleUniqueId": "316604", "ProductUniqueId": "316596", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20767/544/544095/240x336_544095.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Tappeto floreale", "SottoRaggruppamento": "Tappeto floreale", "AttrFiltroColore": "NATURALE", "AttrColore": "Naturale", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/tappeto-floreale-naturale-544095", "Sizes": [ { "ItemCatentryId": "316597", "Name": "01", "LongDescription": "cm 50x75", "Partnumber": "544095", "SizeCode": "001", "PromoCode": "99" }, { "ItemCatentryId": "316598", "Name": "02", "LongDescription": "cm 57x115", "Partnumber": "544095", "SizeCode": "002", "PromoCode": "99" }, { "ItemCatentryId": "316599", "Name": "03", "LongDescription": "cm 57x190", "Partnumber": "544095", "SizeCode": "003", "PromoCode": "99" } ], "Partnumber": "544095" } } }
 • { "Bordeaux": { "Tappeto corsia antiscivolo": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20767/544/544104/30x42_544104.jpg", "BundleUniqueId": "316622", "ProductUniqueId": "316618", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20767/544/544104/240x336_544104.jpg", "prodcount": 3, "Name": "Tappeto corsia antiscivolo", "SottoRaggruppamento": "Tappeto corsia antiscivolo", "AttrFiltroColore": "BORDEAUX", "AttrColore": "Bordeaux", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/tappeto-corsia-antiscivolo-bordeaux-544104", "Sizes": [ { "ItemCatentryId": "316619", "Name": "01", "LongDescription": "cm 50x75", "Partnumber": "544104", "SizeCode": "001", "PromoCode": "99" }, { "ItemCatentryId": "316620", "Name": "02", "LongDescription": "cm 57x115", "Partnumber": "544104", "SizeCode": "002", "PromoCode": "99" }, { "ItemCatentryId": "316621", "Name": "03", "LongDescription": "cm 57x145", "Partnumber": "544104", "SizeCode": "003", "PromoCode": "99" } ], "Partnumber": "544104" } }, "Grigio": { "Tappeto corsia antiscivolo": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20767/544/544102/30x42_544102.jpg", "BundleUniqueId": "316622", "ProductUniqueId": "316610", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20767/544/544102/240x336_544102.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Tappeto corsia antiscivolo", "SottoRaggruppamento": "Tappeto corsia antiscivolo", "AttrFiltroColore": "GRIGIO", "AttrColore": "Grigio", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/tappeto-corsia-antiscivolo-grigio-544102", "Sizes": [ { "ItemCatentryId": "316611", "Name": "01", "LongDescription": "cm 50x75", "Partnumber": "544102", "SizeCode": "001", "PromoCode": "99" }, { "ItemCatentryId": "316612", "Name": "02", "LongDescription": "cm 57x115", "Partnumber": "544102", "SizeCode": "002", "PromoCode": "99" }, { "ItemCatentryId": "316613", "Name": "03", "LongDescription": "cm 57x145", "Partnumber": "544102", "SizeCode": "003", "PromoCode": "99" } ], "Partnumber": "544102" } }, "Naturale": { "Tappeto corsia antiscivolo": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20767/544/544103/30x42_544103.jpg", "BundleUniqueId": "316622", "ProductUniqueId": "316614", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20767/544/544103/240x336_544103.jpg", "prodcount": 2, "Name": "Tappeto corsia antiscivolo", "SottoRaggruppamento": "Tappeto corsia antiscivolo", "AttrFiltroColore": "NATURALE", "AttrColore": "Naturale", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/tappeto-corsia-antiscivolo-naturale-544103", "Sizes": [ { "ItemCatentryId": "316615", "Name": "01", "LongDescription": "cm 50x75", "Partnumber": "544103", "SizeCode": "001", "PromoCode": "99" }, { "ItemCatentryId": "316616", "Name": "02", "LongDescription": "cm 57x115", "Partnumber": "544103", "SizeCode": "002", "PromoCode": "99" }, { "ItemCatentryId": "316617", "Name": "03", "LongDescription": "cm 57x145", "Partnumber": "544103", "SizeCode": "003", "PromoCode": "99" } ], "Partnumber": "544103" } } }
 • { "Bordeaux": { "Tappeto corsia fiori": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20767/544/544107/30x42_544107.jpg", "BundleUniqueId": "316635", "ProductUniqueId": "316631", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20767/544/544107/240x336_544107.jpg", "prodcount": 3, "Name": "Tappeto corsia fiori", "SottoRaggruppamento": "Tappeto corsia fiori", "AttrFiltroColore": "BORDEAUX", "AttrColore": "Bordeaux", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/tappeto-corsia-fiori-bordeaux-544107", "Sizes": [ { "ItemCatentryId": "316632", "Name": "01", "LongDescription": "cm 50x75", "Partnumber": "544107", "SizeCode": "001", "PromoCode": "99" }, { "ItemCatentryId": "316633", "Name": "02", "LongDescription": "cm 52x115", "Partnumber": "544107", "SizeCode": "002", "PromoCode": "99" }, { "ItemCatentryId": "316634", "Name": "03", "LongDescription": "cm 57x110", "Partnumber": "544107", "SizeCode": "003", "PromoCode": "99" } ], "Partnumber": "544107" } }, "Grigio": { "Tappeto corsia fiori": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20767/544/544105/30x42_544105.jpg", "BundleUniqueId": "316635", "ProductUniqueId": "316623", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20767/544/544105/240x336_544105.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Tappeto corsia fiori", "SottoRaggruppamento": "Tappeto corsia fiori", "AttrFiltroColore": "GRIGIO", "AttrColore": "Grigio", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/tappeto-corsia-fiori-grigio-544105", "Sizes": [ { "ItemCatentryId": "316624", "Name": "01", "LongDescription": "cm 50x75", "Partnumber": "544105", "SizeCode": "001", "PromoCode": "99" }, { "ItemCatentryId": "316625", "Name": "02", "LongDescription": "cm 52x115", "Partnumber": "544105", "SizeCode": "002", "PromoCode": "99" }, { "ItemCatentryId": "316626", "Name": "03", "LongDescription": "cm 57x110", "Partnumber": "544105", "SizeCode": "003", "PromoCode": "99" } ], "Partnumber": "544105" } }, "Naturale": { "Tappeto corsia fiori": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20767/544/544106/30x42_544106.jpg", "BundleUniqueId": "316635", "ProductUniqueId": "316627", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20767/544/544106/240x336_544106.jpg", "prodcount": 2, "Name": "Tappeto corsia fiori", "SottoRaggruppamento": "Tappeto corsia fiori", "AttrFiltroColore": "NATURALE", "AttrColore": "Naturale", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/tappeto-corsia-fiori-naturale-544106", "Sizes": [ { "ItemCatentryId": "316628", "Name": "01", "LongDescription": "cm 50x75", "Partnumber": "544106", "SizeCode": "001", "PromoCode": "99" }, { "ItemCatentryId": "316629", "Name": "02", "LongDescription": "cm 52x115", "Partnumber": "544106", "SizeCode": "002", "PromoCode": "99" }, { "ItemCatentryId": "316630", "Name": "03", "LongDescription": "cm 57x110", "Partnumber": "544106", "SizeCode": "003", "PromoCode": "99" } ], "Partnumber": "544106" } } }
 • { "Bordeaux": { "Tappeto corsia cerchi": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20767/544/544110/30x42_544110.jpg", "BundleUniqueId": "316648", "ProductUniqueId": "316644", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20767/544/544110/240x336_544110.jpg", "prodcount": 3, "Name": "Tappeto corsia cerchi", "SottoRaggruppamento": "Tappeto corsia cerchi", "AttrFiltroColore": "BORDEAUX", "AttrColore": "Bordeaux", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/tappeto-corsia-cerchi-bordeaux-544110", "Sizes": [ { "ItemCatentryId": "316645", "Name": "01", "LongDescription": "cm 50x75", "Partnumber": "544110", "SizeCode": "001", "PromoCode": "99" }, { "ItemCatentryId": "316646", "Name": "02", "LongDescription": "cm 57x115", "Partnumber": "544110", "SizeCode": "002", "PromoCode": "99" }, { "ItemCatentryId": "316647", "Name": "03", "LongDescription": "cm 57x145", "Partnumber": "544110", "SizeCode": "003", "PromoCode": "99" } ], "Partnumber": "544110" } }, "Grigio": { "Tappeto corsia cerchi": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20767/544/544108/30x42_544108.jpg", "BundleUniqueId": "316648", "ProductUniqueId": "316636", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20767/544/544108/240x336_544108.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Tappeto corsia cerchi", "SottoRaggruppamento": "Tappeto corsia cerchi", "AttrFiltroColore": "GRIGIO", "AttrColore": "Grigio", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/tappeto-corsia-cerchi-grigio-544108", "Sizes": [ { "ItemCatentryId": "316637", "Name": "01", "LongDescription": "cm 50x75", "Partnumber": "544108", "SizeCode": "001", "PromoCode": "99" }, { "ItemCatentryId": "316638", "Name": "02", "LongDescription": "cm 57x115", "Partnumber": "544108", "SizeCode": "002", "PromoCode": "99" }, { "ItemCatentryId": "316639", "Name": "03", "LongDescription": "cm 57x145", "Partnumber": "544108", "SizeCode": "003", "PromoCode": "99" } ], "Partnumber": "544108" } }, "Naturale": { "Tappeto corsia cerchi": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20767/544/544109/30x42_544109.jpg", "BundleUniqueId": "316648", "ProductUniqueId": "316640", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/20767/544/544109/240x336_544109.jpg", "prodcount": 2, "Name": "Tappeto corsia cerchi", "SottoRaggruppamento": "Tappeto corsia cerchi", "AttrFiltroColore": "NATURALE", "AttrColore": "Naturale", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/tappeto-corsia-cerchi-naturale-544109", "Sizes": [ { "ItemCatentryId": "316641", "Name": "01", "LongDescription": "cm 50x75", "Partnumber": "544109", "SizeCode": "001", "PromoCode": "99" }, { "ItemCatentryId": "316642", "Name": "02", "LongDescription": "cm 57x115", "Partnumber": "544109", "SizeCode": "002", "PromoCode": "99" }, { "ItemCatentryId": "316643", "Name": "03", "LongDescription": "cm 57x145", "Partnumber": "544109", "SizeCode": "003", "PromoCode": "99" } ], "Partnumber": "544109" } } }
 • { "Multicolor": { "Tappetino Gran Bretagna": { "thumb": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/12163/547/547089/30x42_547089.jpg", "BundleUniqueId": "316687", "ProductUniqueId": "316685", "img": "/wcsstore/EuroCAS/repository/fornitori/12163/547/547089/240x336_547089.jpg", "prodcount": 1, "Name": "Tappetino Gran Bretagna", "SottoRaggruppamento": "Tappetino Gran Bretagna", "AttrFiltroColore": "MULTICOLOR", "AttrColore": "Multicolor", "URL": "https://www.euronova-italia.it/it/tappetino-gran-bretagna-547089", "Sizes": [{ "ItemCatentryId": "316686", "Name": "", "LongDescription": "", "Partnumber": "547089", "SizeCode": "000", "PromoCode": "99" }], "Partnumber": "547089" } } }

Hai visto 40 prodotti su 75

Carica altro